Algemene voorwaarden

 1.1.1.1. Artikel 1 Definities
1.1 Brevidius: Handelsnaam van Breedband Video Services B.V. in Almere
1.2 Client: de partij aan wie de aanbieding wordt gedaan door Brevidius.
1.3 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
1.4 Diensten: alle activiteiten op het terrein van advies, ontwikkeling en implementatie van (multi)media concepten, communicatie
of andere concepten, die het onderwerp zijn van elke mogelijke aanbieding, overeenkomst of andere juridische actie in de relatie tussen Client en Brevidius.
1.5 Assets: alle vormgeefelementen, videomateriaal, programmeercode, teksten en andere noodzakelijke input voor een project.
1.6 Live4all -applicatie: De Livesession en beeldbellen-applicatie voor live communicatie, ontwikkeld door Brevidius.
1.7 Video4all -applicatie: De video on demand-applicatie, ontwikkeld door Brevidius.
1.8 CommunityTV -applicatie: De CommunityTV-applicatie, ontwikkeld door Brevidius.
1.9 MyWepp-applicatie: De MyWepp-applicatie, ontwikkeld door Brevidius.

 

1.1.1.2. Artikel 2 Scope
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, voorstellen, overeenkomsten en andere juridische handelingen, mondeling, schriftelijk, electronisch of in welke andere vorm ook, betrekking hebbende op het leveren van diensten door Brevidius aan of ten behoeve van de Client.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op (onderdelen van) diensten die Brevidius heeft gecontracteerd bij derden.
2.3 Brevidius sluit hierbij uit dat de eventuele algemene voorwaarden van de Client van toepassing zijn..
2.4 Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden kent alleen geldigheid als deze schriftelijk is bevestigd door Brevidius en de Client.
2.5 Mocht een onderdeel van de algemene voorwaarden in gezamenlijk overleg worden opgeheven, dan blijft de rest van de algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.Brevidius en de Client zullen elkaar consulteren over nieuwe voorwaarde(n), die het opgeheven onderdeel moeten gaan vervangen, waarbij zij de grootst mogelijke inspanning leveren om die nieuwe voorwaarde(n) te laten aansluiten bij de intentie van het oorspronkelijke onderdeel.

 

1.1.1.3. Artikel 3 Aanbiedingen, voorstellen en opdrachtbevestigingen.
3.1 Alle aanbiedingen van Brevidius zijn gemaakt zonder voorbehoud, tenzij expliciet schriftelijk vastgelegd.
3.2 Voorstellen van Brevidius zijn gedurende 30 (dertig) dagen na het aanbieden van het voorstel geldig.
3.3 Overeenkomsten zijn alleen van toepassing als Brevidius de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, danwel met de uitvoering ervan
is begonnen. Brevidius behoudt het recht voor om opdrachten te weigeren zonder opgaaf van redenen.
3.4 Aanbiedingen worden gedaan op basis van het feit dat overleg plaatsvindt in Nederland
3.5 ASP-contracten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd als deze niet door Client of Brevidius minstens 3 maanden voor het aflopen van het contract wordt opgezegd.
3.6 Alle (definitieve) ontwerpen, tussentijdse opleveringen en tussentijdse beslissingen daarover dienen schriftelijk goedgekeurd te worden door de Client voordat het proces verder voortgang kan vinden.

 

1.1.1.4. Artikel 4 Vergoedingen, aanvullende kosten.
4.1 Alle vergoedingen van Brevidius zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsbelastingen. De vergoedingen zijn in Euro’s
4.2 Als Brevidius en de Client overeenstemming hebben bereikt over een uurtarief voor het te verrichten werk of de levering van
diensten, zal de facturering plaatsvinden op basis van een berekening van de bestede uren. De uren zullen belast worden tegen het tarief dat op dat moment van toepassing is.
4.3 Reiskosten ten behoeve van de Client worden doorberekend tegen een tarief van 38 Eurocent, ex BTW.
4.4 Als de Client en Brevidius voor een bepaalde periode de beschikbaarheid over een bepaald aantal licensies, uren of andere leveranties hebben vastgelegd in een contract, dan moet de Client deze betalen, ook als hij zij er geen gebruik van heeft kunnen maken, buiten de schuld van Brevidius.
4.5 Als een klant tijdens het uitvoeren van een opdracht van mening is dat er afgeweken moet worden van het afgesproken aantal uren, dan kan dit alleen als dat voortijdig gebeurt en schriftelijk vastgelegd wordt door Brevidius.
4.6 Als Brevidius tijdens het uitvoeren van een opdracht van mening is dat er afgeweken moet worden van het afgesproken aantal uren, dan kan dit alleen als dat voortijdig gebeurt en schriftelijk vastgelegd wordt door de Client.
4.7 Brevidius behoudt zich het recht voor om de planning in overleg met de Client aan te passen als de Client niet de benodigde assets op tijd aanlevert, danwel niet op tijd de benodigde beslissingen neemt. Het hierdoor ontstane meerwerk zal in rekening worden gebracht bij de Client.
4.8 Brevidius heeft ieder moment het recht om haar tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk is vastgelegd dat de tarieven gedurende een bepaalde periode niet aangepast mogen worden, zullen alle tariefwijzigingen 1 (een) maand na de aankondiging in werking treden.
4.9 Als de Client niet instemt met de tariefwijziging van Brevidius, heeft de Client het recht om binnen 8 dagen na de aankondiging van de tariefwijziging het contract op te zeggen.

 

1.1.1.5. Artikel 5 Betalingen
5.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer te zijn betaald.
5.2 Brevidius stuurt een factuur van 40% bij opdrachtverlening. De resterende 60% wordt na oplevering gefactureerd als dit binnen een maand na opdrachtverlening is. Anders worden maandelijkse termijnen afgesproken.
5.3 ASP-vergoedingen worden vooraf gefactureerd voor een periode van 6 maanden.
5.4 Alle betalingen door de Client worden verrekend met de oudste facturen voor die Client.
5.6 Als de Client volgens deze algemene voorwaarden in gebreke blijft bij de betaling van een factuur van Brevidius zal zij automatisch (ipso jure), zonder verdere aankondiging daaromtrent, maatregelen nemen en de Client in gebreke stellen. De Client betaalt 1% rente per maand over het gefactureerde bedrag, waarbij een deel van de maand wordt afgerond op een hele maand.
5.7 Als de klant na de aanmaning in gebreke blijft bij het betalen van het gefactureerde bedrag en de wettelijke rente, heeft Brevidius het recht om een incassobureau in te schakelen om het bedrag alsnog te verkrijgen. De Client draagt alle kosten van deze procedure en eventuele gerechtelijke stappen. De extra juridische kosten bedragen minimaal 15% van de totaal gefactureerde som plus wettelijke rente, met een minimum van 250 Euro.

 

1.1.1.6. Artikel 6 Prestatieniveau van de diensten
6.1 Bij het leveren van de diensten zal Brevidius naar beste vermogen presteren. Gezien de aard van de diensten kunnen geen 100% garanties worden gegeven.
6.2 Alle wensen van de Client ten aanzien van bepaalde prestatieniveau’s gelden als een indicatie van de gewenste dienstverlening, maar gelden niet als bindend uitgangspunt, tenzij schriftelijk vastgelegd door Brevidius.
6.3 Bij het leveren van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden zal Brevidius iedere redelijke inspanning leveren om het gewenste prestatieniveau te behalen.
6.4 Brevidius heeft het recht om subcontractanten in te schakelen bij het leveren van haar diensten. Indien haalbaar en wenselijk zal Brevidius dit met de Client overleggen. Brevidius is niet aansprakelijk voor fouten van subcontractanten.
6.5 Specifieke Service Level Agreements worden vastgelegd in een eventuele SLA als onderdeel van het contract.

 

1.1.1.7. Artikel 7 Medewerking van de Client
7.1 In die gevallen waar de resultaten van een project afhankelijk zijn van medewerking en aanlevering van assets door de Client, verplicht de Client zich tot het verzekeren van deze inzet. De Client garandeert dat de assets en beslissingen tijdig, correct, compleet en consistent zijn en dat er geen rechten van derden worden geschonden. De Client vrijwaart Brevidius van iedere mogelijke claim van derden ten gevolge van door haar aangeleverde assets en beslissingen.
7.2 De Client zal naar beste vermogen meewerken in projecten met Brevidius en zal alle informatie en assets leveren, die noodzakelijk zijn voor het succesvol leveren van de overeengekomen diensten en werkzaamheden.
7.3 Indien Brevidius werkzaamheden verricht op lokatie(s) van de Client, dan zal de Client zorgdragen voor de juiste voorzieningen, middelen en eventuele verzekeringen, zonder kosten voor Brevidius, tenzij hier schriftelijke afspraken over worden gemaakt. Als er bepaalde bedrijfsregels zijn, waar Brevidius rekening mee moet houden, zal zij dit naar redelijk vermogen doen.
7.4 Brevidius heeft het recht om opdrachten voor Client te noemen in haar openbare portfolio. Brevidius heeft het recht om persberichten te versturen over de opdracht na raadpleging van de Client.

 

1.1.1.8. Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1 Alle rechten op intellectueel eigendom van de Brevidius-applicaties, ontwerpen, software, formats, documentatie en andere ontwikkelde materialen, die zijn ontwikkeld tijdens en/of ten behoeve van de voorbereiding van de diensten, blijven exclusief eigendom van Brevidius. Het leveren van diensten mag en zal nooit leiden tot het overdragen van intellectueel eigendom.
8.2 De Client ontvangt uitsluitend een non exclusief, niet-sublicenseerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de diensten. Bij het gebruik van de diensten zal de Client zich houden aan de voorwaarden zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijk vastgelegde voorwaarden.
8.3 Client zal zonder schriftelijke toestemming van Brevidius geen kopieën maken en/of ter beschikking stellen van een derde, noch geheel, noch gedeeltelijk.
8.4 Client zal geen merkvermelding of rechtenbeschrijving van Brevidius en/of haar van een toeleverancier(s) aanpassen of verwijderen.
8.5 Brevidius garandeert dat het is gerechtigd om de Client het gebruiksrecht te gunnen, zoals beschreven in artikel 8.2 en vrijwaart de Client van iedere claim van eventuele andere rechthebbenden. Dit geldt niet als een deel van de dienst is geleverd of aangepast door de klant en/of een van haar toeleveranciers of de Client moet aan kunnen tonen dat deze bijdrage 100% past inde dienst zoals beoogd door Brevidius.

 

1.1.1.9. Artikel 9 Vertrouwelijkheid en bescherming privacy
9.1 Partijen gaan vertrouwelijk om met alle vertrouwelijke informatie over de ander(en) die haar onder ogen komt en nog niet eerder openbaar is gepubliceerd. Dit geldt ook voor werknemers en toeleveranciers van de partijen.
9.2 Informatie is vertrouwelijk als een van de partijen aangeeft dat dit van toepassing is en de informatie nog niet eerder openbaar is gepubliceerd.
9.3 Partijen houden zich aan alle wet- en regelgeving betreffende het omgaan met persoonlijke gegevens (privacy).

 

1.1.1.10. Artikel 10 Aansprakelijkheid Brevidius
10.1 De aansprakelijkheid van Brevidius bij fouten in het leveren van de afgesproken dienst blijft beperkt tot compensatie van directe schade van de Client tot een maximum van het totale offertebedrag voor deze dienst. Als het een meerjaarse overeenkomst betreft, zal de schadevergoeding nooit het budget voor de dienst in het betreffende jaar overschrijden.
10.2 Directe schade is exclusief gedefinieerd als de kosten die de Client redelijkerwijs heeft voor reparatie of andere oplossing om alsnog de kwaliteit van de door Brevidius beoogde te leveren dienst te verkrijgen, zodat de leverantie door Brevidius alsnog
overeenkomst met het overeengekomene.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Brevidius voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade en verlies van omzet, is uitgesloten.

 

1.1.1.11. Artikel 11 Force majeure
11.1 Brevidius kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van force majeure, wat onder andere kan betekenen: ziekte, een niet Brevidius te verwijten in gebreke blijven van toeleveranciers of iedere andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Brevidius die het leveren van de dienst storen en/of onmogelijk maken.
11.2 Als de periode van force majeur langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen duurt, kunnen de partijen zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst beëindigen zonder dat Brevidius schadevergoeding hoeft te betalen aan de Client. Brevidius heeft dan recht op vergoeding van de dienst tot het moment van ontbinding van de overeenkomst.

 

1.1.1.12. Artikel 12 Beëindiging
12.1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst te beëindigen zonder tussenkomst van de rechter als de andere partij niet functioneert zoals afgesproken in de overeenkomst en eventuele andere afspraken die gezamenlijk schriftelijk zijn gemaakt, als dat non functioneren na ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn is opgelost. Beëindiging van de overeenkomst ontslaat de Client niet van de verplichting om Brevidius voor de verleende en de eventueel wel ingekochte, maar niet afgenomen diensten te betalen.
12.2 Brevidius heeft het recht om de dienstverlening ogenblikkelijk en zonder overleg of schadevergoeding te beëindigen, indien de Client uitstel van betaling heeft gevraagd of failliet verklaard is, danwel de organisatie om een andere reden gestopt is.
12.3 Direct na het beëindigen van de overeenkomst, om welke reden ook, zal de Client het gebruik van de dienst staken en alle gerelateerde middelen retourneren zoals software kopieën, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan de Client ter beschikking zijn gesteld.

 

1.1.1.13. Artikel 13 Meningsverschillen
13.1 Alle aanbiedingen, voorstellen, overeenkomsten en andere juridische aspecten van het leveren van de dienst(en) door Brevidius
zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
13.2 Enig menigsverschil tussen Brevidius en de Client ten gevolge van en/of betrekking hebbende op de aanbiedingen, voorstellen,
overeenkomsten en andere juridische aspecten van het leveren van de dienst door Bevidius zal uitsluitend voorgelegd worden aan een competente rechtbank in Amsterdam, Nederland.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »